Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã

Thứ Hai 18-12-2023 download

Ngày 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ngày 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9 sẽ tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 2021-2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và giai đoạn 2024-2025; thảo luận một số quy chế, quy định, đề án, kế hoạch và công tác cán bộ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2021-2023, cả nước thành lập mới 6.311 HTX, bình quân 2.104 HTX/năm (cao hơn 5,2% so với mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội VI), cả nước đã giải thể 1.711 HTX yếu kém, ngừng hoạt động,... Đến cuối năm 2023, cả nước có 31.364 HTX, tăng 3.273 HTX so với cùng kỳ năm 2021. Các HTX thu hút 7,05 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn và 2,58 triệu lao động; tổng số vốn điều lệ đạt 60,069 nghìn tỷ đồng, bình quân 1,915 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt 194,332 nghìn tỷ đồng, bình quân 6,196 tỷ đồng/HTX.

Về Tổ hợp tác, hiện cả nước có 120.983 THT, tăng 6,7% so với năm 2022, tăng 8,5% so với năm 2021; trong đó 76.456 THT nông nghiệp, 44.497 THT phi nông nghiệp; nhiều THT phát triển thành HTX và hoạt động hiệu quả.

Cũng trong thời này, cả nước thành lập mới 53 Liên hiệp HTX, bình quân 17-18 Liên hiệp HTX/năm (cao hơn 17,8,2% so với mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội VI). Hiện cả nước có 133 Liên hiệp HTX, trong đó có 100 Liên hiệp HTX nông nghiệp (chiếm 75,2%) và 33 liên hiệp HTX phi nông nghiệp (chiếm 24,8%); tăng 4 LHHTX (tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022), tăng 25 LHHTX (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng (11 LHHTX). Các Liên hiệp HTX thu hút 798 thành viên (bình quân 6 HTX/LHHTX), tạo việc làm cho 42.294 lao động (bình quân 318 lao động/LHHTX); doanh thu bình quân của 01 Liên hiệp HTX là 258 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 8,9 tỷ đồng/năm.

Theo đánh giá, tỷ lệ cao THT, HTX, LHHTX nông, lâm nghiệp, thủy sản  trong xu hướng phát triển của cả nước đẩy mạnh sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia. Cùng với đó, hầu hết các loại hình HTX phi nông nghiệp tốc độ tăng trưởng, doanh thu và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, đổi mới phương thức hoạt động, sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng yêu cầu thị trường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đọc báo cáo tại Hội nghị

Tại nhiều địa bàn khó khăn, vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mô hình HTX khẳng định vai trò quan trọng trong kết nối các hộ sản xuất cá thể, sản xuất nhỏ lẻ, hỗ trợ tích cực đối với các thành viên trong thành lập mới mô hình HTX, định hướng, thay đổi hoặc kết hợp phương thức, tổ chức sản xuất canh tác truyền thống gắn với công nghệ mới, khai thác thế mạnh và lợi thế vùng, địa phương cũng như tri thức bản địa nhằm giúp phát triển kinh tế xã hội địa phương, giảm nghèo và tạo việc làm bền vững.

Cùng với những hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, gia đoạn 2021-2023, Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực bám sát các nội dung, tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ công tác như: Tích cực tham gia tổng kết, xây dựng và triển khai Nghị quyết số 20 –NQ/TW, Luật Hợp tác xã năm 2023; các nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất đai và Luật Đất đai (sửa đổi); Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Chú trọng thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, HTX; Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, tập đoàn tài chính để huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX;…

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc đọc Quyết định về công tác cán bộ tại Hội nghị

Dự báo xu hướng phát triển giai đoạn 2024 – 2025, kinh tế thế giới và khu vực dự báo sẽ có nhiều biến động; trên thị trường, sản phẩm của các HTX trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở trong nước và quốc tế; việc ký kết các hợp đồng kinh tế ổn định sẽ ngày càng khó khăn. Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ thống vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX, khắc phục cơ bản những yếu kém, hạn chế hiện nay; mang lại lợi ích thiết thực và liên kết chặt chẽ thành viên. Thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và thành thị, thành phần kinh tế khác tham gia; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân.

100% các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhất trí bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025

Cụ thể, Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quyết tâm đạt các chỉ tiêu đã đề ra của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 như: Thu nhập của thành viên hợp tác xã tăng bình quân 6%/năm trở lên; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác tăng bình quân 15%/năm; ít nhất 60% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác; đến cuối năm 2025, thu hút ít nhất 90% tổng số hợp tác xã, 100% liên hiệp hợp tác xã và 30% tổ hợp tác đang hoạt động là thành viên (chính thức) của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

100% thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và phần lớn người dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chính sách của cấp ủy và chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025

Hằng năm, chủ trì, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 2.000 hợp tác xã, 15 liên hiệp hợp tác xã, xây dựng từ 300 - 500 mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương.

Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của các địa phương và GDP của cả nước từ 5% trở lên.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI đã nhất trí bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và chia tay một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời khen thưởng một số tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Lam Phương, Trưởng cơ quan thường trực phía Nam phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Phan Thị Định, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Công Chính, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí Đặng Đức Thính, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh nghỉ hưu theo chế độ

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức Hội thi cán bộ tư vấn giỏi và Giao lưu văn nghệ, thể thao

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của Hợp tác xã” năm 2022

Bình luận (0)
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên

Bình luận


Gửi bình luận